Hotline và Quảng cáo: 091 368 1886

FPT trình ĐHCĐ thông qua phương án chia cổ tức 20% cho năm 2017

14/03/2017 09:11 | Chứng khoán

FPT trình ĐHCĐ thông qua phương án chia cổ tức 20% cho năm 2017

- Dự kiến giai đoạn 2017-2019 sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên.

>>> [Cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/3]

Công ty cổ phần FPT (FPT) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/3/2017.

Theo nội dung nghị quyết này, FPT đã thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 để trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

Công ty đồng thời thông qua ngân sách và thù lao HĐQT năm 2017, trình ĐHCĐ phê duyệt. Trong đó, lương cho các thành viên điều hành là 10,76 tỷ đồng,

thưởng cho các thành viên điều hành không quá 0,49% tổng lợi nhuận trước thuế của tập đoàn. Riêng thù lao cho các thành viên HĐQT áp dụng cho thành viên không điều hành là 5,75 tỷ đồng.

HĐQT cũng sẽ trình ĐHCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 cụ thể mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 20% trong đó đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2016 và 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt, dự kiến trong quý 2/2017.

 

>>> [Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 13 doanh nghiệp]

- LGC, TAG, SCD, DBT, CLL, PMC, CLM, APP, LCD, BHP, SIV, TNY, VDP vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.


HĐQT đồng thời xin ý kiến cổ đông phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% tức 20:3 từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện sau khi ĐHCĐ phê duyệt và trùng với thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

FPT cũng sẽ đề xuất ĐHCĐ thông qua chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 tỷ lệ 20% tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 2.000 đồng.

Về chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2017-2019, công ty sẽ phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên loại 3, hạn chế chuyển nhượng 3 năm số lượng mỗi năm không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Việc phát hành thực hiện vào các năm 2018-2019-2020.

 

Theo Thái Phương
Báo Trí thức trẻ

 

Link Nguồn: http://ttvn.vn/kinh-doanh/fpt-trinh-dhcd-thong-qua-phuong-an-chia-co-tuc-20-cho-nam-2017-42017133205949127.htm